Privaatsuspõhimõtted

 

Mõistame isikuandmete kaitse olulisust, seetõttu austame ja kaitseme Teie privaatsust ja isikuandmeid. Selles privaatsuspoliitikas (edaspidi - Privaatsuspoliitika) saate tutvuda oma õiguste ja teabega oma isikuandmete töötlemise kohta ajal, mil kasutate veebilehte www.soulz.lt (edaspidi - Veebileht) ja/või SOULZ mobiilirakendust (edaspidi - Mobiilirakendus).

Kui kasutate Veebilehte ja/või mobiilirakendust, eeldame, et olete tutvunud selles Privaatsuspoliitikas sisalduva teabega ja andnud ettevõttele Akcinė prekybos bendrovė APRANGA (edaspidi Ettevõte või meie) õiguse töödelda isikuandmeid Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel. Kui te ei nõustu selle Privaatsuspoliitikaga, ärge kasutage Veebilehte ja/ või Mobiilirakendust. 

KES ON TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA?

Teie isikuandmete, mida töödeldakse Veebilehe ja Mobiilirakenduse haldamise eesmärgil, vastutav töötleja on Akcinė prekybos bendrovė APRANGA, registrikood 121933274, asukohaaadress Ukmergės g. 362, Vilnius. 
Andmetöötlusametnikuga saate ühendust võtta e-posti aadressil [email protected] (Leedu), [email protected] (Läti), [email protected] (Eesti). 

MILLISTEST ALLIKATEST ME KOGUME TEIE ISIKUANDMEID?

Suuremal osal juhtudest saame teie isikuandmeid otse teilt. Oma isikuandmed esitate oma e-poe konto registreerimisel, kaubatellimuse esitamisel või päringute, taotluste, pretensioonide esitamisel ja muul viisil. Olenevalt õiguslikust alusest saame teie isikuandmeid teatud juhtudel ka makseteenuse pakkujatelt või pädevatelt asutustelt.

MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID?

Ettevõte töötleb teie isikuandmeid Privaatsuspoliitikas nimetatud juhtudel, tuginedes järgnevatele õiguslikele alustele:

 • lepingust tulenevate kohustuste täitmisel (GDPR artikli 6(1)(b));
 • järgides seadusest tulenevaid kohustusi ja seadusest tulenevaid nõudeid (GDPR artikli 6(1)(c));
 • täites meie ja kolmandate isikute õigustatud huve (GDPR artikli 6(1)(f));
 • Teie nõusoleku alusel (artikli 6(1)(a)).

MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID JA MIS EESMÄRGIL ME TÖÖTLEME?

 • Kontode haldamine Veebilehel või Mobiilirakenduses, kaubatellimuste täitmine, tagastuste haldamine

Õiguslik alus: lepingust tulenevate kohustuste täitmine (GDPR artikli 6(1)(b).

Isikuandmete kategooriad: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba tarneviis, kauba tarneaadress, kontosse sisselogimise andmed, tegevused kontol, kaasa arvatud kliendi valikud, salvestatud kaupade nimekiri ja tehnilised sirvimisandmed (IP-aadress, sisselogimise ja sirvimise tehniline informatsioon), allkiri (kui võtate kauba vastu ise), ostmise ning tarnimise kuupäev ja kellaaeg, kaupade nimetused, kogused, ostuhind ja allahindlused, kauba eest maksmise viis ja üldine teave maksete kohta, tarbija valikul üldteave asukoha kohta (nt riik, GPS koordinaadid, geograafiliselt piiratud territoorium jne). Kui on soov osta kinkekaart, kogume ka järgmisi andmeid: kinkekaardid tüüp ja kujundus, kinkekaardi väärtus, kinkekaardi saamise viis ja tervituse tekst. Neil juhtudel, kui klient soovib, et kinkekaart saadetakse tema poolt määratud e-posti aadressile, töötleme ka selle isiku e-posti aadressi, kellele kinkekaart on adresseeritud, ja kuupäeva, millal klient soovib kinkekaarti saata.

 • Tellimuste esitamine ja täitmine kontot registreerimata

Õiguslik alus: lepingust tulenevate kohustuste täitmine (GDPR artikli 6(1)(b).

Isikuandmete kategooriad: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba tarneviis, kauba tarneaadress, kauba eest maksmise viis ja üldine teave maksete kohta.Kui on soov osta kinkekaart, töödeldakse lisaks neid andmeid, mis on loetletud eelnevas punktis.

 • Ostukorvis olevate ja tasumata kaupade kohta meeldetuletuste saatmine

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi teavitada nõuetekohaselt kliente ostukorvis olevatest tasumata kaupadest ja meie klientide õigustatud huvi saada teavet ostukorvis olevate tasumata kaupade kohta (GDPR artikli 6(1)(f)).

Isikuandmete kategooriad: e-posti aadress, teave ostukorvis olevate ja tasumate kaupade kohta.

 • Identifitseerimine

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi on nõuetekohaselt kontrollida kliendi isikusamasust, et kaup saaks üle antud õigele isikule (GDPR artikli 6(1)(f)).

Isikuandmete kategooriad: kliendi või muu kaubale järele tuleva isiku eesnimi, perekonnanimi, kliendi telefoninumber, e-posti aadress, ostuandmed.

 • Pakkumiste ja kaubainfo edastamine e-posti, SMS-i, InAppi ja mobiilirakenduse aktiivsete märguannete kaudu

Õiguslik alus: nõusolek (GDPR artikli 6(1)(a)).

Isikuandmete kategooriad: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuu ja -päev, tellitava uudiskirja ja/või SMS-i liik.

 • Taotluste, kaebuste, päringute ja tagasiside läbivaatamine

Õiguslik alus: lepingust tulenevate kohustuste täitmine (GDPR artikli 6(1)(b), seadusest tulenevate kohustuste ja seadusest tulenevate nõuete järgimine (GDPR artikli 6(1)(c)).

Isikuandmete kategooriad: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukohaaadress, sünnikuupäev, muu taotluse, kaebuse, päringu või arvamuse sisus esitatud teave: sündmus, mille tõttu pöördutakse, ja sellega seotud asjaolud, lisatud dokumendid ja/ või andmed.

Kui esitatakse taotlus kaupade tagastamise kohta, palutakse esitada teave eesnime, perekonnanime, telefoninumbri või e-posti aadressi, aadressi ja kaupade tagastamise põhjuste kohta.

 • Sirvimise ja Veebilehe ja / või Mobiilirakenduse kasutuskogemuse parandamine, Veebilehe ja / või Mobiilirakenduse kasutajate käitumise ja voogude analüüs 

Õiguslik alus: nõusolek (GDPR artikli 6(1)(a)), välja arvatud kohustuslikud küpsised.

Isikuandmete kategooriad: Veebilehel kasutatavad küpsised. Andmed kasutatavate küpsiste kohta on esitatud jaos Küpsiste kasutamine.

 • Statistika ja turuuuringute tegemine

Juriidiline alus: meie õigustatud huvi parandada ja arendada teenuste osutamist (GDPR artikli 6(1)(f)).

Isikuandmete kategooriad: sünnikuupäev, sugu, linn, teave e-kaupluses ostetud kaupade kohta.

Statistilisteks ja turu-uuringuteks kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi. Analüüsi eesmärgil töötleme teid individualiseerivat teavet. Andmete analüüsimine statistika ja turu-uuringute kaudu võimaldab meil langetada olulisi äriotsuseid. Sellel andmete analüüsil ei ole teile juriidilist ega sarnast olulist mõju.

 • Pettuste ennetamine ja juriidiliste nõuete täitmine

Õiguslik alus:meie õigustatud huvi kaitsta, esitada ja jõustada juriidilisi nõudeid, ära hoida ja/või peatada petturlik või kriminaalne tegevus, koguda tõendeid tuvastatud rikkumiste kohta ja vältida meie teenuste kuritarvitamist (GDPR artikli 6(1)(f)).

Isikuandmete kategooriad: kõik isikuandmete kategooriad, mis on nimetatud selles Privaatsuspoliitikas.

 • Kingituste saatmine klientidele

Juriidiline alus: meie õigustatud huvi rõõmustada kliente kingitustega (GDPR artikli 6(1)(f)).

Isikuandmete kategooriad: üldsumma, mille eest e-kaupluse kliendid on ostnud kaupu, klientide, kes on ostnud kaupu e-kaupluses suurimate summade eest, eesnimi, perekonnanimi ja kaupade kohaletoimetamise aadress.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA SÄILITAMISE TÄHTAJAD

 • Konto registreerimine ja haldamine, ostuandmete töötlemine kaubatellimuste haldamisel ja täitmisel, kauba tagastamisel: konto registreerimiseks ja haldamiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse seni, kuni kontot kasutatakse. Kui klient ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul kordagi Veebilehel oma kontole sisse loginud, konto kustutatakse. Säilitame teie nõusolekut konto registreerimiseks ühe aasta jooksul pärast nõusoleku kehtivusaja lõppu. Raamatupidamise ja maksudokumente säilitatakse õigusaktide alusel, järgides õigusaktides sätestatud säilitamise tähtaegu. Muid ostudokumente säilitatakse 5 aastat ostuoperatsiooni teostamise päevast.
 • Tellimuste esitamine ja täitmine kontot registreerimata: raamatupidamise ja maksudokumente säilitatakse õigusaktide alusel, järgides õigusaktides sätestatud säilitamise tähtaegu. Muid isikuandmeid säilitatakse kaks aastat tellimuse esitamise päevast.
 • Ostukorvis olevate ja tasumata kaupade kohta meeldetuletuste saatmine: mitte kauem kui 90 (üheksakümmend) päeva sellest päevast, kui Te viimast korda logisite sisse oma kontole, või nii kaua, kuni loobute sellistest e-kirjadest.
 • Identifitseerimine: seni, kuni kasutatakse kontot.
 • Ettepanekute ja teabe esitamine kaupade kohta: 3 aastat nõusoleku saamise päevast või nõusoleku kehtimise päevast.
 • Taotluste, kaebuste, päringute ja tagasiside läbivaatamine: 12 kuud taotluse, kaebuse, päringu või arvamuse esitamise päevast või kuni seadustes sätestatud hagi aegumistähtaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb tähtaeg on pikem.
 • Sirvimise ja Veebilehe kasutuskogemuse parandamine, Veebilehe kasutajate käitumise ja voogude analüüs: andmetöötluse tähtajad on esitatud Küpsiste poliitikas.
 • Statistika ja turuuuringute tegemine: 3 aastat.
 • Pettuste ennetamine ja juriidiliste nõuete täitmine: kuni toimub nõude uurimine, menetlemine ja täitmine. Kui uurimise ajal rikkumist ei tuvastata, säilitatakse andmeid 1 (üks) aasta alates uurimise lõpetamise otsuse vastuvõtmise päevast. Kui on tuvastatud rikkumine, säilitatakse andmeid 3 (kolm) aastat uurimise lõpetamise otsuse või lõpliku kohtuotsuse täitmise päevast.
 • Kingituste saatmine klientidele 30 päeva kingituse väljasaatmise päevast.
 • Käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud teie andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja möödumisel kustutame teie andmed, Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel depersonaliseerime need usaldusväärselt ja pöördumatult niipea kui võimalik, mõistliku ja sellise toimingu teostamiseks põhjendatult vajaliku aja jooksul.

Pikem kui selles Privaatsuspoliitikas nimetatud teie isikuandmete säilitamine võib toimuda vaid siis, kui:
– on vajalik, et me saaksime end kaitsta nõuete, pretensioonide või hagide eest ning ellu viia oma õigused;
– on põhjendatud kahtlusi ebaseadusliku tegevuse, mille suhtes viiakse läbi uurimine, kohta;
– Teie isikuandmed on vajalikud vaidluse, kaebuse lahendamiseks;
– varukoopiate ja teistel sarnastel eesmärkidel;
– teistel õigusaktides sätestatud alustel.

MILLISTELE KOLMANDATELE ISIKUTELE JA MILLISTEL JUHTUDEL ANNAME EDASI TEIE ISIKUANDMED?

Teie isikuandmed anname edasi kolmandatele isikutele, kes aitavad meil täita ja hallata teile teenuste osutamist:

 • Tarkvarahooldust, tugiteenuseid osutavatele ettevõtetele;
 • Ettevõtetele, kes pakuvad kohaletoimetamise teenuseid, et toimetada kaup teie nimetatud aadressil;
 • Makseteenuste pakkujatele;
 • Turundus- ja marketingiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • APRANGA gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kui nad vastutavad teatud konkreetsete funktsioonide, mis on vajalikud pakkumiste esitamiseks teile, täitmise eest;
 • Reklaami-, ajakirjanduse planeerimise, avalike suhete ja ürituste korraldamise teenuseid osutavatele ettevõtetele;
 • SMS lühisõnumeid edastavatele ettevõtetele.

Lisaks võime edastada teie isikuandmeid:

 • Õiguskaitseorganitele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras;
 • Riigiasutustele ja kohtutele, kui see on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.

Andmed, mida kogume teilt, töödeldakse Euroopa Liidu territooriumil, kuid neid võib edasi anda või säilitada ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. Isikuandmete edastamisel väljaspoole EL/EMP-d rakendame GDPR V peatükis sätestatud andmeedastusraamistikku ning piisavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid andmeturbe tagamiseks. 

MIS ON KÜPSISED JA MIKS NEID KASUTATAME?

Küpsised on tekstiandmeid sisaldavad väikesed failid, mis luuakse automaatselt, kui te külastate meie Veebilehte, ja mis salvestatakse teie kasutatavasse seadmesse (arvutisse või mobiiltelefoni). Küpsised sisaldavad anonüümset teavet ja see saadetakse külastatava veebilehe serverist teie arvutisse või mobiiltelefoni. Küpsised võivad olla ühe seansi jaoks või alalised. Seansi küpsised eksisteerivad sellest hetkest, kui te avate oma brauseri, kuni selle ajani, mil te selle jälle sulgete. Kui te brauseri sulgete, siis need küpsised kustutatakse automaatselt. Püsiküpsiste kehtivusaeg on eelnevalt kindlaks määratud, need jäävad Teie brauserisse seni, kuni lõpeb nende kehtivusaeg või kuni te ise need eemaldate.

Otstarbe järgi võidakse küpsised jagada olulisteks, funktsionaalseteks, statistilisteks, turunduse eesmärgil kasutatavateks ja muudeks küpsisteks. Küpsised salvestatakse ainult siis, kui te kinnitate Veebilehel oleval teadaandel oma nõusoleku, välja arvatud olulised küpsised, mille kasutamiseks ei ole nõusolek vajalik. 

Kasutame analüütilistel ja muudel eesmärkidel kolmandate osapoolte teenuseid (nt Google Analytic, Facebook). Sellisel juhul on meil juurdepääs ainult koondatud andmetele ja me ei kasuta küpsiseid konkreetse isiku tuvastamiseks, kuid teenusepakkujal ja muudel kolmandatel isikutel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele. Rohkem teavet selle kohta, kuidas Google ja teised kolmandad osapooled teie isikuandmeid töötlevad, leiate nende privaatsuspoliitikast (Google’i privaatsuspoliitika leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, isikuandmete töötlemine Facebooki poolt on leitav siit:  https://www.facebook.com/policies/cookies). Igal juhul ei kontrolli me Google’i ja teiste kolmandate osapoolte veebilehti ega vastuta nende sisu eest. Pöörame teie tähelepanu sellele,  et nõustudes kolmandate osapoolte küpsistega, nõustute te vastavate teenusepakkujate privaatsuspoliitikaga.

Need kolmandad pooled võivad omada ligipääsu teabele, mis on saadud, kasutades küpsiseid. Rohkem teavet nende küpsiste ja kolmandate osapoolte kohta, kes võivad omada ligipääsu kogutud teabele, võite leida nende kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikast.

Kui Te soovite, siis võite muuta oma brauseri seadeid nii, et Teid teavitataks küpsiste sisse lülitamisest või uuendamisest ning et Te saaksite valida lubatud või keelatud küpsiseid ning neid blokeerida. Kui soovite saada rohkem teavet küpsiste kohta, näiteks kuidas neid hallata või kustutada, võite külastada veebilehte www.allaboutcookies.org. Brauseri tarkvara seadete muutmine ei salvesta teie küpsiseid, kuid pidage meeles, et te ei pruugi saada kasutada kõiki Veebilehe funktsioone. 

Põhjalik teave kasutatavate küpsiste kohta on esitatud siin: https://soulz.lt/lt/page/slapuku-naudojimas.

MILLISED ON ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED JA KUIDAS NEID ELLU VIIAKSE?

 • Õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme

Teil on õigus saada kinnitus, et me töötleme Teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme, ja töötlemistingimusi puudutava teabega, töödeldavate andmete kategooriatega, andmete saajate kategooriatega, andmetöötluse perioodi ja andmete saamise allikatega, automatiseeritud otsuste vastuvõtmisega, sealhulgas ka profileerimisega, ja selle tähenduse ja tagajärgedega teile.

 • Õigus parandada oma isikuandmeid

Kui on muutunud teie registreerimisankeedis meile edastatud andmed või arvate, et meie töödeldav teave Teie kohta on ebatäpne või vale, on Teil õigus nõuda selle teabe muutmist, loginud sisse oma kontole ja, kui seda ei õnnestu teha, on teil õigus parandada andmeid, andes meile teada sellest e-posti aadressil [email protected] või [email protected] Leedus, [email protected] või [email protected] Lätis, [email protected] või [email protected] Eestis. 

 • Õigus võtta oma nõusolek tagasi

Neil juhtudel, kui me töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal võtta tagasi oma nõusolek ja teie nõusolekul põhinev andmete töötlemine lõpetatakse. Teatud juhtudel võib see tähendada, et me ei saa enam võimaldada teil meie teenuseid kasutada. Oma nõusolekut pakkumiste ja kaupade kohta teabe saamiseks saate muuta (tühistada või anda uuesti) oma konto jaotises Uudiskirjad. Saates andmesubjektile e-posti teel otseturunduse sisuinfot e-kirjaga või muus vormis, pakume kliendile mugavat, tasuta ja lihtsat võimalust loobuda sellise teabe edasisest saamisest. Kõik, mida peab tegema, on vajutada teates või uudiskirjas olevale tellimusest loobumise lingile. Teabesõnumite ja uudiskirjade saatmise teenuse tühistamine tühistab ka andmesubjekti nõusoleku (uudiskirjade saamiseks tulevikus) isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil.

 • Õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et töötleme teie andmeid, rikkudes andmekaitseseaduste nõudeid, palume me alati esimeses järjekorras pöörduda meie poole.  Me usume siiralt, et meil õnnestub kummutada kõik teie kahtlused, rahuldada palved ja parandada tehtud vead, kui selliseid on. Kui meie pakutud probleemi lahendamise viis teid ei rahulda või teie arvates me ei võta teie palutud meetmeid tarvitusele, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Leedus Riiklik andmekaitseinspektsioon (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Leedu; e-posti aadress: [email protected]), Lätis Läti andmekaitseinspektsioon (Elijas iela 17, Riia, e-posti aadress: [email protected]), Eestis Eesti andmekaitseinspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-posti aadress: [email protected]).

 • Õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil

Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse vastavalt meie õigustatud huvile. Siiski, võttes arvesse teenuste eesmärke ja mõlema poole (nii teie kui andmesubjekti kui ka meie kui vastutava töötleja) õigustatud huvide tasakaalu, võib teie vastuväide tähendada seda, et lõpetanud meie õiguslikul alusel põhineva teie andmete töötlemise, ei saa me võimaldada teil jätkata teenuste kasutamist. 

 • Õigus nõuda andmete kustutamist (õigus olla unustatud)

Teatud andmetöötluse alastes õigusaktides täpsustatud asjaoludel (kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, andmete töötlemise alused on kadunud jne) on Teil õigus nõuda, et me kustutaksime Teie isikuandmed. 

 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teatud andmetöötluse alastes õigusaktides täpsustatud asjaoludel (kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, te vaidlustate andmete täpsuse, Te esitasite vastuväite andmete töötlemise meie õigustatud huvi alusel kohta jne) on Teil samuti õigus piirata Teie andmete töötlemist. Siiski tahame märkida, et andmete töötlemise piiramise tõttu ja sellise piiramise perioodil me ei saa mitte omada võimalust tagada teile teenuste osutamine. 

 • Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmed teisele andmete vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus). See õigus hõlmab vaid neid andmeid, mis on meile esitatud vastavalt teie nõusolekule või vastavalt lepingule, ja kui andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega. 

TAOTLUSTE MENETLEMISE KORD

Kui soovite kasutada ülalnimetatud andmesubjektide õigusi, esitage taotlus kirjalikult meie andmekaitseametnikule Leedus e-posti aadressil [email protected], Lätis [email protected], Eestis [email protected].

Selleks, et kaitsta kõigi meie ostjate andmeid ebaseadusliku avaldamise eest, oleme me, saanud Teie taotluse esitada andmed või viia ellu Teie õigused, kohustatud tuvastama Teie isikusamasuse. Sel eesmärgil võime paluda teil esitada registreerimisvormis / ostutellimuse vormis esitatud asjakohased ankeetandmed (nt eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress või telefoninumber) ja võrrelda, kas teie esitatud andmed vastavad küsimustiku asjakohastele ankeetandmetele. 

Saanud Teie taotluse ükskõik millise Teie õiguse rakendamiseks ja teostanud edukalt eelnevalt nimetatud kontrollimisprotseduuri, kohustume põhjendamatult viivitamata, kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul Teie taotluse saamisest ja kontrollimisprotseduuri lõpetamisest, esitama Teile teabe kõigi tegevuste kohta, mis võeti tarvitusele, kui esitasite oma taotluse. Võttes arvesse taotluste keerulisust ja hulka, on meil õigus ühe kuu jooksul pikendada seda aega veel üheks kuuks, teavitades Teid enne esimese kuu lõppu ja nimetades sellise pikendamise tähtajad.

Kui Teie taotlus esitatakse elektrooniliste vahendite kaudu, esitame vastuse Teile elektrooniliste vahendite kaudu, välja arvatud siis, kui see ei ole võimalik (nt väga suure mahu tõttu) või siis, kui Te palute vastata teisiti.

Me keeldume vastamast Teie taotlusele motiveeritud vastusega, kui tuvastatakse õigusaktides nimetatud vastavad asjaolud, teavitades Teid sellest kirjalikult.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE JA KEHTIVUS

Jätame endale õiguse muuta Privaatsuspoliitikat. Teade muutmise või täiendamise kohta avaldatakse Veebilehel.

Viimane Privaatsuspoliitika uuendamine toimus 23.05.2022.

Varasema privaatsuspoliitika versiooni leiate siit: [Privaatsuspõhimõtted].