Ostutingimused

 

1. MÕISTED 
1.1. Müüja APB APRANGA, Leedu äriühing asukohaga Ukmergės str. 362, Vilnius, juriidilise isiku kood 121933274, ettevõtja KMK reg-nr LT219332716. Müüja kontaktandmed on esitatud veebisaidi jaotises „Abi ja teave“ (Help and information).
1.2. Veebipood veebipood aadressil www.soulz.ee.
1.3. Ostja isik, kes tellib või ostab veebipoest kaupa.
1.4. Tööpäev iga nädalapäev, mis pole laupäev, pühapäev või riigipüha, sest need päevad on Eestis kehtiva õiguse kohaselt vabad päevad.
1.5. Isikuandmedostja andmed, ms on täpsustatud privaatsuspõhimõtetes.
1.6. Privaatsuspõhimõttedmüüja kinnitatud dokument, mis sisaldab isikuandmete kogumise, akumuleerumise, töötlemise ja säilitamise põhisätteid ja muid veebipoe kasutamisega seotud aspekte.
1.7. Tingimused käesolevad tingimused veebipoest kaupade ostmiseks.
1.8. Konto konto, mis luuakse ostja registreerumisel veebipoes ning millel säilitatakse ostja esitatud isikuandmeid ja andmeid ostja tehtud tellimuste kohta veebipoest. 

2. ÜLDSÄTTED 
2.1. Käesolevad tingimused moodustavad õigusdokumendi, mis on siduv nii ostja kui ka müüja jaoks. Tingimused hõlmavad ostja ja müüja õiguseid ja kohustusi, muid müügi-ostulepingu tingimusi ja veebipoest ostmise tingimusi. Soovitame tingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi lugeda ja endale selgeks teha. Kui te ei nõustu tingimuste ja privaatsuspõhimõtetega, siis peaksite hoiduma veebipoe kasutamisest.
2.2. Järgmistel isikutel on õigus osta kauba veebipoest:
– õigus- ja teovõimelised füüsilised isikud, st vähemalt 18aastased isikud, kelle õigus- ja teovõimet pole kohtu poolt piiratud;
– alaealised vanuses 14–18, kellel on vanemate või hooldajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad oma sissetulekut iseseisvalt;
– volitatud esindajate kaudu tegutsevad juriidilised isikud; 
– eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.

2.3. Veebipoes tellimust esitades kinnitab ostja, et tal on õigus veebipoest kaupa osta.
2.4. Selleks, et kinnitada veebipoe konto loomisel esitatud andmete õigsust saadetakse ostjale e-kiri, milles palutakse ostjal kinnitada esitatud andmed. 
2.5. Kaup loetakse tellituks, kui ostja saab ostja täpsustatud e-posti aadressile kinnituse, et müüja on alustanud tellimuse täitmist. Kui ostja valib ostu eest tasumise tellimuse esitamise ajal, siis algab tellimuse täitmine vastava summa krediteerimisest müüja pangakontole. 

3. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Seaduslik taganemisõigus
Veebipoest ostu sooritanud ostjal on tarbijana õigus lepingust 14 päeva jooksul taganeda ilma põhjusi esitamata. Taganemisperiood aegub 14 päeva pärast päeva, mil ostja või ostja märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba füüsilise valduse, või ühes tellimuses olevate ent eraldi tarnitud kaupade puhul 14 päeva pärast seda, kui ostja või ostja märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab viimase kauba füüsilise valduse.

Taganemisõiguse kasutamiseks logib ostja oma kontole ja esitab jaotises „Tellimused“ (Orders) teabe tagastamise kohta. Kui ostja on kauba ostnud külalisena (kontot registreerimata), siis võib ta müüjale teatada kauba tagastamisest, kasutades linki, mis on toodud ostjale kauba kättetoimetamise kohta saadetud e-kirjas. Ostja võib kasutada käesolevate tingimuste lisas toodud taganemisvormi näidist, aga see ei ole kohustuslik. Taganemistähtaja järgimiseks piisab, kui ostja saadab enne taganemistähtaja saabumist teate taganemisõiguse kasutamise kohta.

Kui ostja otsustab kasutada oma õigust müügi-ostuleping tühistada, tagastab müüja ostjale 14 kalendripäeva jooksul pärast ostja tühistamisteate saamist täismahus kogu summa, sealhulgas kauba transporditasu, välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, kui ostja valib muu kättetoimetamisviisi kui veebipoe pakutav odavaim kättetoimetamisviis. Kui kaup tagastatakse muul viisil kui tingimuste punktis 3.5. täpsustatud viisil, tasub otsesed tagastamiskulud ostja.

Raha tagastamiseks kasutatakse sama meetodit, mida ostja kasutas kauba eest tasumiseks – raha kantakse tagasi ostja pangakontole, millelt tehti makse kauba eest tasumiseks. Müüja ei võta vastutust tagastatud kaupade eest raha tagasimaksmise ebaõnnestumise või viibimise eest, kui ostja on esitanud tagasimakse tegemiseks valed andmed. Ostja saadab kauba tagasi või viib kauba mõnda veebipoe veebisaidil loetletud poodidest (kui on) koheselt, aga hiljemalt 14 päeva jooksul pärast päeva, mil ostja saatis müüjale taotluse lepingu tühistamiseks.

Müüja ei maksa hüvitist enne, kui on kauba kätte saanud või kui ostja on esitanud tõendi kauba tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, kumb juhtub varem. Ostja vastutab kauba väärtuse vähendamise eest seoses toimingutega, mis ei ole eseme liigi, omaduste ja funktsioonide tuvastamiseks vajalikud.

3.2. Kauba tagastamise tingimused punkti 3.1. kohaselt 
Ostja võib kasutada eespool punktis 3.1. nimetatud õigust, kui täidetud on järgmised tingimused: 
– ese ei ole kahjustatud ja selle välimus ei ole oluliselt muutunud;
– eset ei ole kantud ja see on säilitanud tarbeomadused;
– ese tagastatakse vigastamata kujul koos kõikide seesmiste ja välimiste siltide, kaitsekiledega ja muu sellisega, mis olid eseme küljes selle ostmise ajal, st selliseid silte, kilesid jm ei ole ära lõigatud või eemaldatud. Kui sildi eemaldamine oli vajalik kauba visuaalseks ülevaatamiseks, on müüjal õigus keelduda siltideta kauba vastuvõtmisest, kui müüja suudab tõestada, et siltide tagasipanemisega kaasnevad lisakulud (uue sildi tootmine ja kinnitamine) või sildi tagasipanemine on võimatu ja toote algupära kaob.

Kui ostja kasutab punkti 3.1. alusel õigust lepingust taganeda, ei ole ostjal õigus tagastada punktis 3.1. sätestatud korra alusel kaupa, mis eemaldati kättetoimetamise järel pakendist ja mille tagastamine on sobimatu tervislikel või hügieeniga seotud põhjustel, näiteks ujumisriiete ja aluspesu ja muude samalaadsete toodete puhul.

3.3. Suuruse muutmine
Kui ostja vajab eset teises suuruses, võib ostja eseme tagasi saata ja raha tagasi saada ning võib tellida eseme endale sobivas suuruses, välja arvatud teatavate toodete puhul, mida ostjal pole seaduse alusel õigust vahetada/tagastada. Sellisel juhul tagastab ostja vales suuruses oleva eseme ja kehtivad muud punktides 3.1.-3.2. sätestatud tingimused.

3.4. Õigus tagastada vigane toode
Kui ostja leiab, et saadud kaup on halva kvaliteediga, on ostjal õigus esitada müüjale taotlus 2 aasta jooksul pärast kättetoimetamise kuupäeva. Sellisel juhul võtab ostja müüjaga e-posti või telefoni teel ühendust, kasutades veebipoe veebisaidi jaotises „Abi ja teave“ (Help and information) avalikustatud kontaktandmeid ja esitab oma andmed, nagu eesnimi, perekonnanimi, kauba tagastamise põhjus, tellimuse number või kauba eest tasumist kinnitava arve number, kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress) ja pangarekvisiidid (konto number, panga nimi ja kood), kui ostja makstud summa (või osa sellest) tuleb ostja pangakontole tagasi maksta. Vaatame tagastatud toote hoolikalt üle ja teatame teile e-posti teel mõistliku perioodi jooksul, kas toote eest võidakse raha tagasi kanda või see välja vahetada (kui kohane). 
Kaup loetakse olevat kvaliteetne, kui i) see vastab veebipoe esitatud kirjeldustele ja omadustele; ii) ese sobib tavapäraseks kasutamiseks samal viisil nagu muu sama liiki kaup, ja iii) eseme kvaliteet ja omadused vastab/vastavad sama liiki esemete ootuspärasele kvaliteedile/omadustele.
Veebipoes müüdavad kaubad, esmajoones käsitööesemed, võivad olla valmistatud looduslikest materjalidest. Teatavaid omadusi nagu variatsioonid toodete reljeefpinnas või kudumite või värvuse tekstuuris, ei loeta vigadeks. Kaupade jaoks valitakse kõige kvaliteetsemad materjalid, aga nende looduslikud omadused on vältimatud ja neid tuleks aktsepteerida osana toote loomupärasest väljanägemisest.

Ostja võib esitada müüjale taotluse ja eseme tagasi kasutades Omniva iseteeninduslikke pakiautomaate. Müüja vaatab tagastatud eseme hoolikalt üle ja teatab ostjale e-posti teel mõistliku aja jooksul, kas ostja eespool nimetatud taotluste alusel võetakse meetmeid või mitte. Ostjale makstakse raha tagasi või ese vahetatakse välja 14 päeva jooksul pärast raha tagastamist / eseme väljavahetamist kinnitava e-kirja saatmise kuupäeva.
Kui ostja taotleb raha tagasi ja see taotlus on õigustatud, siis makstakse ostjale tagasi kogu makstud summa, sealhulgas kättetoimetamise ja tagastamise transpordikulud. Raha tagasimaksmisel kasutatakse sama meetodit, mille ostja valis kauba ostmiseks.

3.5. Tagastamisviisid 
Ostja võib kaubad tagastada ükskõik millisesse müüja poodi, mis on nimetatud veebipoe veebisaidil (kasutades veebipoes pakutavat tavapärast ja odavaimat kättetoimetamisviisi) või kasutada kaupade saatmiseks Omniva iseteeninduslikke pakiautomaate. Kui kaubad tagastatakse eespool nimetatud viisidel, siis on tagastamine tasuta. 

3.6. Ostja maksab kaupade eest ja võtab need vastu tingimustes sätestatud korra kohaselt. Kui ostja keeldub kohale toodud kaupa ilma mõjuva põhjuseta vastu võtmast, siis tasub ostja müüja taotluse korral kaupade tagastamiskulud. Kui ostja ei võta kaupa vastu kulleriga kokkulepitud ajal, hüvitab ostja ka kulleri kulud.

3.7. Ostja kaitseb oma konto jaoks määratud sisselogimisandmeid ja ei avalikusta neid kolmandatele isikutele. Ostja vastutab nende andmete säilitamise eest ja samuti kõikide toimingute eest (andmete edastamine, tellimuste tegemine, tarbijana tehtud märkused jne), mida veebipoes ostja kontole logides tehakse ja nende toimingutega kaasnevate tagajärgede eest. Sisselogimisandmete kaotsimineku korral, teatab ostja sellest koheselt müüjale telefoni või e-posti teel, kasutades veebisaidi jaotises „Abi ja teave“ (Help and Information) esitatud kontaktandmeid. 

3.8. Ostja peab tagama, et veebipoes esitatud ostja andmed on täpsed, õiged ja täielikud. Kui need andmed muutuvad, siis peab ostja neid jaotises „Minu konto“ (My Account) uuendama või teatama müüjale vastavast muudatusest telefoni või e-posti teel, kasutades veebisaidi jaotises „Abi ja teave“ (Help and information) esitatud kontaktandmeid. Müüja ei võta ühelgi juhul vastutust ostja või kolmanda isiku kantud kahjude eest, mis on tingitud ostja suutmatusest esitada kehtivaid ja/või täielikke isikuandmeid või uuendada/täiendada oma isikuandmeid, kui need on muutunud. Kui ostja on veebipoe kasutamise eesmärgil esitanud kolmandate isikute andmeid, vastutab ostja nende andmete esitamise ja kasutamise seaduslikkuse eest.

3.10. Veebipoest ostetud kaupadega seotud probleemide korral võib ostja pöörduda müüja poole telefoni või e-posti teel, kasutades veebipoe jaotises „Abi ja teave“ (Help and Information) esitatud kontaktandmeid. Ühtlasi võib ostja esitada avalduse/kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (Endla 10A, 10142 Tallinn, tel 6201 707, e-post: [email protected], veebisait: www.komisjon.ee) või täita avalduse tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormil veebisaidil ec.europa.eur/odr/.

4. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Müüja lubab ostjal kasutada veebipoe teenuseid – veebipoe töötingimused on sätestatud käesolevates tingimustes ja muudes veebipoes avalikustatud tingimustes. 
4.2. Kui ostja on kauba eest tasunud, aga ostjaga ei ole võimalik ostja valitud kättesaamisviisi kaudu ühendust saada, siis ostja tellimus tühistatakse ja see tagastatakse müüjale.
4.3. Müüja toimetab kauba ostja valitud meetodi alusel ostjale käesolevate tingimuste kohaselt.
4.4. Juhtudel, kui Müüja ei saa veebipoest tellitud kaupu tarnida tarnijatega seotud ettenägematutel põhjustel või kauba lõppemise tõttu, on Müüjal õigus lõpetada ostu-müügileping, andes Ostjale sellest teada. Sellisel juhul võib Müüja pakkuda Ostjale mõnda muud sama või kõrgema kvaliteediga ja väärtusega eset, teatades sellest Ostjale ühe nende poolt antud kontaktandmetest. Kui Ostja keeldub tellimuses toodet asendamast tagastab Müüja Ostja poolt tasutud summa 5 (viie) tööpäeva jooksul Ostja kontole, millelt makse sooritati. Kui Ostja kinnitab 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates pakkumise esitamisest oma nõusolekut toote vahetamiseks, kohustub Müüja tasuma sellest tuleneva hinnavahe. Kui Müüja ei saa pakkuda Ostjale sarnast või kõrgema kvaliteedi- ja väärtusega toodet, korrigeeritakse tellimust, eemaldades kaubad, mida Müüja ei saa tarnida, ja tagastades Ostja makstud hinna ning Ostja on informeeritud tellimuse muudatustest ja selle edasisest täitmisest.

4.5. Müüja jätab endale õiguse eemaldada veebipoest igal ajal ükskõik millised kaubad ja muuta veebipoes olevat teavet või see eemaldada. Müüja teeb kõik endast oleneva, et täita kõik ostja tellimused, aga esineda võib ka erandlikke olukordi, mil tellimus tuleb pärast selle kinnitamist tühistada; müüja jätab endale õiguse tellimused igal ajal tühistada.
4.6. Kui ostja otsustab müügi-ostulepingu tühistada ja annab sellest müüjale teada käesolevate tingimuste punktis 3 sätestatud korra kohaselt, maksab müüja ostjale tagasi ostja makstud summa tingimuste punktis 3 sätestatud korra kohaselt. 
4.7. Kui ostja rikub veebipoe kasutamisel käesolevaid tingimusi, proovib kahjustada veebipoe toimimise stabiilsust ja turvalisust või rikub muul viisil Leedu õigust, siis on müüjal õigus piirata ostja võimalust veebipoodi kasutada ja müüja võib ostja konto ilma hoiatuseta tühistada. Müüja ei vastuta ühelgi juhul mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud veebipoe või veebisaitide, millele veebipoes toodud lingid viivad, kasutamise või nendelt sisu allalaadimisega seotud rünnakust infosüsteemide vastu, viirusest või muust tarkvarast, kahjurvarast või muust, mis võib mõjutada veebipoodi kasutavate isikute arvuteid, IT-seadmeid, andmeid või materjale.

4.8. Kui veebipoes on lingid teistele veebisaitidele ja kolmandate isiku teabele, siis on need lingid esitatud üksnes teabe jagamise eesmärgil ja müüja ei kontrolli neid veebisaite olenemata nende sisust ja seal esitatavast teabest. Seega ei võta müüja vastutust selliste linkide kasutamisega kaasneva kahju eest.

5. TELLIMUSED
5.1. Tellimuse tegemise hetkel veebipoes täpsustatud kauba hind on lõplik ja siduv nii ostja kui ka müüja jaoks, välja arvatud ilmselgete vigade puhul. Kui müüja tuvastab, et ostja tellitud kauba hind on vale, siis teatab müüja sellest ostjale esimesel võimalusel, et ostja saaks otsustada, kas kinnitada tellimus õige hinnaga või see tühistada. Kui müüja ei saa ostjaga ühendust, siis loetakse tellimus tühistatuks ja ostjale makstakse tagasi kõik ostja tasutud summad. Hinnad võivad igal ajal muutuda, aga need muudatused ei mõjuta tellimusi, mille kohta müüja on saatnud tellimuse kinnituse, välja arvatud eespool toodud asjaoludel. Kõik veebipoes esitatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hinnale lisandub kättetoimetamise tasu, mis sõltub valitud kättetoimetamis- ja makseviisist.
5.2. Ostja võib veebipoest kauba tellida ja osta, kasutades üht järgmistest meetoditest:

– registreerides veebipoe kasutajaks ja luues endale konto. Ostja peab esitama kõik registreerimiseks vajalikud andmed. Ostja võib kontole sisse logida, kasutades registreerimisel esitatud e-posti aadressi ja oma salasõna;
– kasutajaks registreerumata, millisel juhul esitab ostja oma eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja aadressi kauba kättetoimetamiseks. 
5.3. Ostjale saadetakse tellimuse kinnitus kauba tellimisel täpsustatud e-posti aadressile. 

6. HINNAD JA TASUMINE 
6.1. Kauba eest tasutakse otse maksekaardiga (Visa või Mastercard).
6.2. Ostja maksab kauba eest koheselt. Tellimus luuakse siis, kui ostja on kauba eest tasunud.
6.3. Tellimuse kättesaamisel identifitseeritakse ostja kaart, et kontrollida, kas kaardil on maksetehingu sooritamiseks piisavalt vahendeid. 
6.4. Klõpsates tellimuse kinnitamisel valikule „Maksa“ (Pay), kinnitab ostja, et on maksekaardi omanik. 
6.5. Kaardi väljastaja kontrollib maksekaarti ja identifitseerib selle, aga kaardi identifitseerimise ebaõnnestumise korral ei vastuta müüja sellest tingitud viivituste või kättetoimetamise ebaõnnestumise eest. 
6.6. Ostja nõustub müüja väljastatud elektrooniliste arvetega. 

6.7. Kui Ostja tasub või naaseb e-poes tellimuse eest pangaülekandega Lätis / Eestis, võidakse rakendada panga poolt määratud pangaülekande eest lisatasusid. Need lisakulud tasub Ostja.

7. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE JA KAUBALE JÄRELETULEMINE
7.1. Veebipoest kaupa ostes valib ostja kättetoimetamisviisi ja esitab täpse aadressi kauba kohaletoimetamiseks.
7.2. Kui ostja ei saa kaubale ise järele tulla ja kaup on toimetatud ostja täpsustustes esitatud aadressile, siis ei ole ostjal õigust väita, et kaup toimetati valele saajale.
7.3. Veebipoest ostetud tootete kättetoimetamine on võimalik ainult Eestis.
7.4. Kättetoimetamisviisid ja tasud:

– järeletulemisega veebipoe veebisaidil valitud poes (odavaim viis nendes linnades, kus poed asuvad): tasuta; see valik ei ole hetkel võimalik;
– järeletulemisega Omniva iseteeninduslikes pakiautomaatides: tasuta, kui tellimuse väärtus on suurem kui 89 eurot; kui tellimuse väärtus jääb alla 89 euro, siis kohaldatakse tasu 1,99 eurot*;
– kättetoimetamine kulleriga: tasuta, kui tellimuse väärtus on suurem kui 89 eurot; kui tellimuse väärtus jääb alla 89 euro, siis kohaldatakse tasu 1,99 eurot*.
* Hinnad võivad muutuda olenevalt partnerite kehtivatest pakkumistest. Kättetoimetamishind kehtib ühe tellimuse kohta.
Täpne kättetoimetamistasu täpsustatakse veebipoes enne tellimuse kinnitamist. Kättetoimetamistasu ei muutu pärast tellimuse kinnitamist. 
7.5. Kauba kirjelduses on toodud kauba hinnanguline kättesaamise tähtaeg, mis võib muutuda. 

7.6. Müüja on vabastatud vastutusest seoses suutmatusega järgida kättesaamise tähtaega, kui kättetoimetamine ebaõnnestub või viibib ostja süü tõttu või põhjustel, mille üle müüjal puudub kontroll.
7.7. Ostja kontrollib kauba kättesaamisel kauba seisukorda (et välispakendil ei oleks kahjustusi) ja annab oma allkirja kauba üleandmis- ja vastuvõtmisdokumendile. Kui ostja annab oma allkirja üleandmis- ja vastuvõtmisdokumendile, loetakse tellimus üleantuks nõuetekohases seisukorras. Kui ostja märkab pakendil kahjustusi (pakend on kortsus, märg või muul viisil kahjustada saanud), siis märgib ostja selle tellimuse üleandmis- ja vastuvõtmisdokumendile; kui tellimus tuuakse kohale kulleriga, siis väljastatakse pakendi kahju kohta aruanne ja müüjale teatakse kahjustustest. Kui ostja ei võta vastavaid meetmeid, on müüja vabastatud vastutusest kaubale tekitatud kahju ja mittetäieliku tellimuse kättetoimetamise eest, kui selline mittevastavus on kauba visuaalsel kontrollil tuvastatav. Kui ostja toob kauba ära iseteeninduslikust pakiautomaadist ja märkab mittevastavust, siis teatab ostja sellest koheselt müüjale. 

7.8. Veebipoes müüdava kauba omadused on täpsustatud kõikide kaupade kohta esitatud kirjelduses. Müüja ei vastuta ostja kasutatava monitori omaduste tõttu ilmnevate mittevastavuste eest veebipoes oleva kauba värvi, kuju ja muude omaduste ning kauba tegeliku suuruse, värvi ja omaduste vahel. 

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse privaatsuspõhimõtete kohaselt.

9. LÕPPSÄTTED 
9.1. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja muid nendega seotud dokumente muuta ja täiendada. Tingimuste muudatused ja lisad jõustuvad alates kuupäevast, mil need veebipoes avalikustatakse. Kui ostja ei nõustu tingimuste uue versiooniga, on ostjal õigus muudatustest ja lisadest lahti öelda, aga sellega loobub ostja veebipoe kasutamise õigusest. Kohaldatakse seda tingimuste versiooni, mis kehtib tellimuse esitamise ajal. 
9.2. Pooled vabastatakse oma kohustuste täitmisest käesolevate tingimuste alusel, kui nende kohustuste täitmist takistavad ettenägematud asjaolud, mille üle pooltel puudub kontroll vastavalt õigusaktides sätestatule.
9.3. Veebipoe tekstide ja graafikasisu kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad müüjale või kolmandast isikust sisupakkujale. Veebipoe sisu kasutamine ja jagamine ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. 
9.4. Müüja ei võta riske ning on vastutusest tingimusteta vabastatud juhul, kui ostja ei kasuta talle antud võimalust end käesolevate tingimustega hoolikalt kurssi viia. 

9.5. Käesolevatest tingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust. Tingimuste rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti õiguses ettenähtud korra kohaselt.
9.6. Veebipoodi kasutavad isikud on nõus asjaoluga, et suhtlus müüjaga toimub peamiselt elektroonilisel teel. Müüja võtab ostjaga ühendust e-posti teel või avaldab esitatava teabe veebipoe veebisaidil. Ostja saadab kõik teated ja päringud e-posti teel või helistades veebipoe jaotises „Abi ja teave“ (Help and information) esitatud telefoninumbril.